Arita autoliikkeiden tietosuoja- ja rekisteriseloste


Arita Autoliikkeet noudattavat voimassa olevaa EU:n tietosuojalakia (GDPR) henkilötietojen käsittelyssä. Alla on yrityksen tietosuoja- ja rekisteriseloste, josta käy ilmi miten henkilötietoja ja siihen liittyviä muita tietoja käsitellään.


Päivitetty 24.5.2018


 


Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste 1.   Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö


Arita Espoo Oy                     Y-tunnus: 2671564-5             Osoite: Niittymaantie 8, 02200 Espoo


Arita Helsinki                        Y-tunnus: 1857417-6             Osoite: Aamuruskontie 12, 00750 Helsinki            


Järvenpään Auto-Arita Oy     Y-tunnus: 1736574-3             Alhotie 8, 04430 Järvenpää     


Saimaan Auto-Arita               Y-tunnus: 2248090-6             Toikansuontie 8, 53500 Lappeenranta


Verkko-osoite: www.arita.fi


Yhteyshenkilö: Tomi Orava, tomi.orava@arita.fi


 


2. Rekisterin nimi


Arita asiakasrekisteri


 


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste


Henkilötietolain 8 §:n mukainen asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelu, analysointi sekä markkinointi.


Aritan yllämainitut autoliikkeet tai sen erillisellä sopimuksella valtuuttama yhteistyökumppani käyttää Aritan asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:


 • Asiakassuhteen jatkuvaan hoitoon ja ylläpitoon;
 • Yrityksen palveluiden toteuttamiseen;
 • Asiakastilaisuuksien ja -tapahtumien varmentamiseen;
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen;
 • Markkinointiin;
 • Mielipide- ja markkinatutkimuksiin;
 • Segmentointiin ja profilointiin;
 • Liiketoiminnan analysointiin ja tilastointiin; sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin.


Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Catamount-konserniin kuuluvissa muissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.


Henkilötietojen käsittely perustuu kulloinkin voimassaolevaan henkilötietolainsäädäntöön, erityisesti:


 • palvelun käyttöä koskevaan sopimussuhteeseen Arita autoliikkeiden ja asiakkaan välillä
 • Aritan autoliikkeiden tai niiden yhteistyökumppanin oikeutettuun etuun silloin kun henkilötietoja käsitellään markkinointitarkoituksissa


 


4. Rekisterin tietosisältö


Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:


 • Yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä, puhelinnumero;
 • Yrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutustiedot, tuotetiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot;
 • Palveluiden ja tuotteiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot sekä viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten tunnistamistiedot;
 • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot;
 • Rekisteröidyn mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot;
 • Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot;
 • Maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten;
 • Rekisteröidyn yhteydenotot asiakaspalveluun ja muu rekisteröidyn kanssa käyty viestintä;
 • Ajoneuvoon liittyvät tiedot, kuten: auton merkki, malli, rekisterinumero, valmistenumero, muut tarvittavat ajoneuvon tunnistetiedot, ajetut kilometrit ja muut tarvittavat käyttötiedot, ajoneuvon tarjous- ja ostotapahtumat sekä huolto- ja muut toimenpiteet, auton vaihtosuunnitelma ja koeajoa koskevat tiedot.
 • Sekä mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.


 


5. Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:


rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla;


 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla;
 • yhteistyökumppaneilta;
 • Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä ns. Robinson-rekisteristä; sekä VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, Trafin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.
 • Henkilötietoja voidaan myös päivittää hankkimalla päivityspalveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa seuraavien yritysten kesken:


Arita Helsinki Oy, Arita Espoo Oy, Järvenpään Auto-Arita Oy ja Saimaan Auto-Arita Oy. Tietoja luovutetaan tarvittaessa Catamount Oy:n ja Oy Sports Car Center Ab:n valikoiduille yhteistyökumppaneille ajoneuvon takuuseen, huoltoon tai muihin kunnossapitoon tai turvallisuuteen liittyviin toimiin liittyen, suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä muihin vastaaviin selvityksiin. Tietoja voidaan myös luovuttaa tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin muille Catamount-konserniin kulloinkin kuuluville yhtiöille sekä liiketoimintasiirron yhteydessä vastaanottavalle yritykselle.


Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle esimerkiksi palvelun teknisen toteutuksen niin edellyttäessä, kuitenkin ainoastaan henkilötietolainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi Euroopan komission mallilausekkeita käyttäen.7. Rekisteröidyn oikeudet


Tarkastus- ja oikaisuoikeus


Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot toimittamalla sitä koskeva kirjallinen ja allekirjoitettu pyyntö Aritan Autoliikkeelle.


Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Autoliikkeelle virheen korjaamista koskevan pyynnön.Kielto-oikeus


Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja


suoramainontaa, profilointia ja segmentointia, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä


markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.


Oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä rekisteröity voi olla yhteydessä kirjallisesti Autoliikkeeseen


Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolainsäädännön vastaisesti. Valituksen voi tehdä tietosuojavaltuutetun toimistoon, tarkemmat tiedot valituksen tekemisestä löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi.


 


8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika


Henkilörekisteri on ainoastaan sähköisessä muodossa. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.


Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Henkilötiedot hävitetään automaattisesti 10 vuoden jälkeen, mikäli asiakassuhde ei ole ollut aktiivinen. Palvelun käytön lopettamisen jälkeen tietoja voidaan säilyttää ja käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin ja profilointiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt suoramarkkinointia tai profilointia.


 9. Evästeet


Arita käyttää ja kerää sivustoillaan evästeitä ja käyttää vastaavia tekniikoita. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme, jotta pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin. Voit poistaa evästeiden käytön selaimesi asetuksista.